مقالات آموزشی+روزنوشت
بحث و نتیجه گیری ، پیشنهادات

خلاصه تحقیق

همگام با دگرگونیهای شئون مختلف اجتماعی بالاخص در امر تربیت بدنی و نشان دادن جایگاه آن در تربیت رسمی الزامی است .

حقیقت این است که درس تربیت بدنی با نارسائیها و کاستیهای فراوانی روبرو است و آنچنان که شایسته است ، از ارزش لازم و کافی برخوردار نمی باشد و همتراز سایر دروس از اهمیت یکسانی برخوردار نیست ، طبعاً تاثیرات آن نیز ناکافی و زود گذر است بیشتر فعالیتهای تربیت بدنی در جهت قهرمان پروری صورت می گیرد که تعداد محدودی از دانش آموزان در آن شرکت می کنند و کلاً هدفهای اصلی تربیت بدنی فراموش شده است .

دانستن مسائل و مشکلات کیفیت و کمیت عوامل تاثیر گذار می تواند سیمای موجود درس را مشخص نماید و زمان برنامه ریزان تربیت بدنی می توانند بخوبی و با دقت برنامه ریزی نمایند که در سطح کشور و کلیه استانها اطلاعات لازم موجود باشد و این امر ضرورت و اهمیت تحقیقات را دو چندان می کند .

هدف از انجام این تحقیق ، بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در دبیرستانهای پسرانه شهر اهواز است . بدین منظور ، پس از انتخاب آزمودنیها پرسشنامه ای مشترک که پس از طی مراحلی مختلف از جمله برگزاری  مصاحبه های حضوری تهیه گردید ، بین آزمودنیها توزیع شد پرسشنامه در 9 بعد و در ارتباط با هر بعد 5 سئوال شامل ابعاد مختلف مسائل آموزشی و عواملی که می تواند در غنی سازی درس تربیت بدنی موثر باشد ، تنظیم گردید .

 هدف کلی این طرح

الف ) بررسی عوامل مختلف مسائل آموزشی و ارتباط و میزان تاثیر آنها در غنی سازی درس تربیت بدنی است .

ب ) دستیابی به اطلاعات منسجم جهت ارائه به برنامه ریزان برای تهیه و تنظیم   برنامه ای که بعنوان راهنما در خود اهداف ، مفاد برنامه ، نحوه اجرا و ارزشیابی را جای دهد .

ج ) اخذ نتیجه مطلوب از تدریس درس تربیت بدنی ، داشتن نظم در صحت اجرای وظایف و جلوگیری از اتلاف وقت .

 جامعه آماری تحقیق

الف ) شامل تمامی دانش آموزان پسر کلاسهای اول تا سوم متوسطه شهرستان اهواز ، که جمعاً بالغ بر 40000 نفر در سال تحصیلی 78-79 می باشند . که به ازای هر 4000 نفر یک مدرسه جمعاً 10 مدرسه از 4 ناحیه آموزش و پرورش اهواز ، از هر مدرسه 20 نفر جمعاً 200 نفر بصورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند .

ب ) کلیه دبیران ورزش مرد شاغل در دبیرستانهای پسرانه شهر اهواز که بالغ بر 50 نفر می باشند و کلیه آنها بعنوان نمونه انتخاب گردیدند .

این تحقیق از نوع توصیفی و روش آماری آن هم توصیفی می باشد و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Excel 5 به بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها می پردازد .

در این تحقیق سئوالات و ابعاد مختلف پرسشنامه در جداولی به صورت فراوانی های ساده و درصدی مشخص شده اند . برای ارائه بهتر نتایج و درک مطلوب تر نتایج نیز بصورت نمودار نشان داده شده اند و در انتها برای تشخیص معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آزمون کای دو ( X2 ) در سطح حداقل ( 05/0 P < ) بررسی نموده است .

اسپاکمن در سال 1986 ، مطالعه ای در مورد کار معلمان تربیت بدنی انجام داد و اعلام کرد که مدیریت عنصر اصلی در تدریس تربیت بدنی است ، چون وسایل و ابزار کار اگر به درستی بکارگیری نشوند ممکن است که موجب ضایعات و آسیب های جسمانی شدید شود .

شامسکی در سال 1959 با بررسی دقیق از کار معلمان به این نتیجه رسید که یادگیری زمانی توام با موفقیت است که اطلاعات لازم ارائه شود و آنگاه که خطاها به آنان گوشزد شود درس تربیت بدنی دانش آموزان در یک محیط فعال شکل می گیرد و وسایل لازم و در دسترس بودن آنها معلم را قادر به انجام برنامه می سازد .

در ارتباط با این مسایل تحقیقات چندی در داخل و خارج کشور برای بررسی وضع موجود درس تربیت بدنی در مدارس انجام گرفت تا با بهره گیری از نتایج حاصل و ارائه پیشنهاد ، گامی در جهت بهبود وضعیت موجود برداشته شود . که با توجه به        یافته های سودمند آنها این تحقیق انجام گرفته است و چنانچه انتظار می رفت ابعاد مختلف مسائل آموزشی در غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر مثبتی نشان داده است .

-    توجه به خواسته و نظرات و آزادی و همکاری ، ارائه روش مستبدانه ، مربی تیم ، راهنمای تور در بعد ویژگی های رفتاری دبیران ورزش و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    ایجاد فضاهای ورزشی روباز ، سرپوشیده ، راه اندازی مجموعه های متمرکز ورزشی طرح تخصصی کردن ورزش ، ساخت تجهیزات و گسترش امکانات ورزشی در بعد فضا و امکانات و تجهیزات ورزشی و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    ارائه شیوه تدریس تمرین ، فرمانی ، دوجانبه یا ارتباطی ، حل مشکل در بعد روش تدریس تربیت بدنی و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد    ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    ارائه طرح درس ، برنامه تخصصی ، کانونهای ورزشی ، برنامه ریزی کلاسهای داوری و مربیگری ، ارائه مطالب تئوری در بعد برنامه ریزی آموزشی و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    ارزشیابی شیوه رفتاری و آموزشی دبیران ورزش ، فعالیتهای ورزشی ، ارزشیابی سالانه دبیران ، ارزشیابی درس تربیت بدنی همانند سایر دروس ، تشویق و تنبیه در بعد نظارت و ارزشیابی و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد   ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    برگزاری مسابقات درون کلاسی ، بین کلاسی ، بین آموزشگاهی ، بین نواحی ، قهرمانی کشوری در بعد برگزاری مسابقات ورزشی و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد   ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    بودجه سالیانه آموزشگاهها ، خرید لوازم ورزشی ، بودجه اختصاصی نواحی جهت تجهیز دبیرستانها ، بودجه استانی جهت تجهیز دبیرستانها به لوازم آمادگی جسمانی ، ساخت و تجهیز پایگاههای آمادگی جسمانی در بعد توجه به بودجه و سرانه ورزشی و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد            ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    مشارکت دانش آموزان در اجرای فعالیتهای ورزشی ، ایجاد زمینه ارتباط بین دبیران و اولیاء دانش آموزان ، استفاده از نظرات دانش آموزان برای انتخاب شیوه رفتاری و آموزشی ، تشویق دبیران ورزش برای طراحی و برنامه ریزی آموزشی ، بررسی شیوه رفتاری دبیران ورزش در شورای آموزشی مدارس در بعد تامین نیازهای شخصیتی و روانی و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    توجه به سن ، استعداد و توانائی درک دانش آموزان ، علائق ، خواسته ها و نیازها ، توانائی و سرعت یادگیری ، توانائی های جسمانی ، اصل تفاوتهای فردی در بعد توجه به وضعیت دانش آموزان و غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیرات معنی داری در حد ( 05/0 P < ) نشان داده است .

-    بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت برنامه های تربیت بدنی مدارس و تاثیر آنها بر روی برنامه ریزی آموزشی پیش از این توسط سید محمد کاشف ( 1371 ) ، محسن شیرعلی ( 1371 ) ، احمد همت فر ( 1372 ) ، سعید دقیقه رضایی (1371)  ، دکتر محمدعلی همت نژاد ، کین ( 1973 ) ، آندروود ( 1988 ) ، آندرسن و بارته ( 1983 ) ، برونل و توسیگنانت ( 1882 ) تائید شده است .

-    بررسی مشکلات موجود درس تربیت بدنی در مدارس و تاثیر آنها بر برنامه ریزی آموزشی توسط دکتر عباسعلی گائینی ( 1373 ) تائید شده است .

-    بررسی شیوه رفتاری و آموزشی معلمان ورزش در مدارس و تاثیر آنها بر اتخاذ روش تدریس مناسب پیش از این توسط مهرداد فتحی ( 1371 ) ، کاول ، گری وریچر   ( 1988 ) تائید شده است .

-    برنامه ریزی آموزشی و تاثیر آن بر اتخاذ شیوه آموزشی مناسب پیش از این توسط آنارینو ( 1980 ) ، رابان و پاستلتویت ( 1988 ) و کوئین ( 1970 ) ، برافی و اورتسون ( 1976 ) ، بنت و همکاران ( 1984 ) ، برین ، کری ، پلینگ ( 1990 ) تائید شده است .

در این پژوهش علی رغم سعی در کنترل محدودیتهای احتمالی و برنامه ریزی دقیق ، عواملی مانند : عدم برگشت برخی از پرسشنامه ها ، عدم پاسخگویی با برخی از پرسشنامه ها ، مخدوش شدن پرسشنامه ها و یکسان نبودن سطح انگیزش و علاقه دانش آموزان برای پاسخ به سئوالات ، از جمله مشکلاتی بودند که مشاهده گردید .

با توجه به یافته های تحقیق ، به مسئولین و مربیان تربیت بدنی توصیه می شود که در بکار گیری روش تدریس مناسب جهت نیل به دگرگونی های اساسی در امر ارائه مناسب درس تربیت بدنی و نشان دادن جایگاه آن در تربیت رسمی آموزش و پرورش و عواملی همچون سن ، میزان تجربه دانش آموزان ، مرحله یادگیری ، محتوای تدریس ، سطح فعالیت ، منابع در دسترس ( مانند وسائل و تجهیزات و فضا ) ، تعداد شاگردان ، زمان در دسترس ، ویژگی ها و نگرش معلمان ، وضعیت دانش آموزان ، بودجه ، تشویق و تنبیه در موفقیت و هدف نهایی آموزش توجه کرده و در هر صورت شیوه ای که برنامه ریزی و اجرا می گردد ، باید :

1-   زمینه مناسب را برای دانش آموزان جهت یادگیری و کسب تجربه فراهم سازد .

2-   فعالیت ها سازمان داده شده و هدف را تامین نماید .

3-   نیازها و خواسته های دانش آموزان را تامین سازد ، ضمن اینکه خلاقیت و نوآوری را در آنها توسعه دهد .

4-   در نهایت نوع یادگیری ، مکمل آموخته های آتی باشد .

  بحث و نتیجه گیری

درس تربیت بدنی در یک محیط فعال شکل می گیرد و وسائل لازم و در دسترس بودن آنها معلم را قادر به انجام برنامه می سازد ، برای موفقیت در امر تدریس و غنی سازی آن و توانایی انتقال مهارتها ،‌ 10 شرط از سوی ALT-PE به شرح زیر اعلام شده .

1-   داشتن طرح درس به منظور پیشرفت کردن

2-   مطابقت درس با نیازهای انفرادای دانش آموزان

3-   تقویت مثبت در آموزش

4-   فرصت کافی برای تمرین مهارتها

5-   فعالیت شدید با توجه به توانائیهای دانش آموزان

6-    ممانعت از تلف شدن وقت ، تنظیم وظایف

7-   انگیزه ، بازخورد معین ، ارزشیابی از تمرین و امتحان از آن

8-   فشار به دانش آموز در دادن پاسخ به آزمونها

9-   مدل آشکار از یک یادگیر مطلوب

10-          فراهم آوردن فضای مثبت ، مطلوب و گرم اجتماعی در کلاس تربیت بدنی

چگونگی فعالیت و مشارکت دانش آموزان در درس تربیت بدنی توسط کاستلو و لوباخ در سال 1978 مورد ارزیابی قرار گرفت ، که نتیجه گزارشات آنها مؤید این مطلب است که ، اتخاذ روش تدریس مناسب می تواند در بهره وری مطلوب از ساعات درس تربیت بدنی موثر باشد ، که این خود تائیدی است بر نتایج این تحقیق .

البته در خصوص بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی ، که این شیوه ها یکجا مورد بررسی و کند و کاش قرار می گیرد و نتایجی در این خصوص اعلام گردد ، توسط محقق مشاهده نگردید ، لیکن نتایج گزارشات و تحقیقات مختلف داخلی و خارجی مؤید این مطلب است که همگام با دگرگونیهای مختلف اجتماعی بخصوص در امر تربیت باید درس تربیت بدنی هم متحول شود و جایگاه آن در تربیت رسمی نشان داده شود .

دستیابی به این اهداف در گرو تهیه و تنظیم برنامه ای است که بعنوان راهنما در خود اهداف ، مفاد برنامه ، نحوه اجرا و ارزشیابی را جای دهد . در نتیجه مربیان مدارس را در تعقیب یکنواخت برنامه های تربیت بدنی از نظر اخذ نتیجه مطلوب از تدریس این ماده درسی ، داشتن نظم در صحت اجرای وظایف و جلوگیری از اتلاف وقت یاری کنند

اهداف شاگرد و معلم در درس تربیت بدنی که تلاش در جهت رسیدن به آنها است میتواند در 6 زمینه مورد ارزشیابی قرار گیرد :

1-   آگاهی اجتماعی و احساس مسئولیت

2-   رشد عمومی جسمانی

3-   احساس لذت از مشارکت

4-   توجه عمومی مدارس به آنان

5-   خودآگاهی و اعتماد به نفس

6-    توانائی در مهارت های حرکتی

بطور کلی نتایج این تحقیق در بیشتر موراد تحقیقات قبلی را کامل می نماید ، زیرا نتایجی را ارائه می دهد که در تحقیقات گذشته به آنها توجهی نشده بود . این تحقیقات همچنین جنبه های مختلفی از مسائل تربیت بدنی در مدارس را مورد بررسی قرار داده است و در یک جمع بندی ، علاقه ، تعامل توانائی انجام اطلاعات علمی ، شخصیت مطلوب و مدیریت ، امکانات ضروری ، برنامه ریزی ، هدفمندی ، موقعیت اجتماعی و آرامش فکری معلم تربیت بدنی را در کار خود موفق می سازد .

از سوی دیگر اعتماد دانش آموزان ، علاقه آنها به معلم ، احساس نیاز و پیشرفت ، انگیزه و تشویق در تلاش و یادگیری مهارتها موثر است لذا این ارتباط و اعتماد دو جانبه می تواند در پیشرفت اهداف درس تربیت بدنی و غنی سازی آنها مفید و موثر باشد .
 

پیشنهادات

1-  با توجه به یافته های تحقیق در دو بعد ویژگی های رفتاری دبیران ورزش پیشنهاد می گردد مسئولین محترم ضمن تاکید بر بعد رفتاری در این خصوص نسبت به تشریح و توجیح ابعاد مختلف آن اقدام نمایند .

2-  توجه به فضا و امکانات و تجهیزات آموزشگاهها از ضروریات است ، پیشنهاد می گردد با هماهنگی مسئولین محترم تربیت بدنی در سطح نواحی نسبت به بررسی کمی و کیفی آنها اقدام شود .

3-  با توجه به اینکه دبیران ورزش به ندرت از یک شیوه خاص تدریس استفاده می کنند پیشنهاد می گردد در بکارگیری هر روش تدریس به هدف آموزش توجه نمایند .

4-  برنامه ریزی آموزشی منطقی مستلزم رعایت اصول ، پیشنهاد می گردد ضمن بررسی برنامه های جاری آموزش تربیت بدنی در دبیرستانها به اهداف کلی آن مانند هدف اختصاصی تطبیق دادن برنامه از نظر کمی و کیفی با نظام جاری آموزش ، توجه به امکانات اجرایی ، تقسیم کردن برنامه به زمانهای اجرایی خاص ، پیش بینی عوامل بازدارنده و تعیین ملاک صحیح ارزشیابی توجه شود .

5-  نحوه نظارت و ارزشیابی از کار آموزش دبیران از ضروریات است ، پیشنهاد می گردد ضمن تشویق و تقدیر از مربیان در امر نظارت و ارزشیابی به اهداف کلی آن شامل پیدا کردن نقاط ضعف برنامه ، پیدا کردن نقاط ضعف اجرایی ، تهیه کارنامه ورزشی تقسیم کلاس به گروههای متجانس توجه شود .

6-  توصیه می شود ، مسئولین محترم ضمن توجه به جنبه های مختلف آموزش در مدارس با برگزاری مسابقات ورزشی در سطح گوناگون ، زمینه ایجاد انگیزه در دانش آموزان را فراهم آورند .

7-  توجه به بودجه و سرانه ورزشی دبیرستانها از عوامل اصلی غنی سازی درس تربیت بدنی می باشد ، پیشنهاد می گردد ، ضمن تقویت و افزایش آن از راههای مختلف نسبت به هزینه آن در آموزشگاهها نظارت جدی بعمل آید .

8-  پیشنهاد می گردد ، با برگزاری کلاسهای مختلف داوری و مربیگری ، بر میزان اطلاعات و دانش دبیران در مورد قوانین و مقررات رشته ورزشی افزوده شود .

9-  پیشنهاد می گردد ، دانش آموزان درباره اصول و اهداف و برنامه های تربیت بدنی در مدارس اطلاعات کافی داده شود .

پیشنهاد می گردد ، نظیر این تحقیق در دبیرستانهای دخترانه هم انجام گرفته و در سطح استان تعمیم داده شود .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم بهمن 1388ساعت 17:9  توسط مصطفی مجتبائی m.mojtabae@gmil.com  | 

داغ کن - کلوب دات کام

روش تحقیق

مقدمه

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق و نوع آن که روش توصیفی می باشد ، ابتدا در مورد روش تحقیق و چگونگی انتخاب جامعه نمونه و روش جمع آوری اطلاعات و ابزاری که مورد استفاده قرار می گیرد ، توضیح داده می شود و در انتها ، روشهای آماری طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

 روش تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق حاضر ، که بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در دبیرستانهای پسرانه می باشد ، بدین منظور نیاز به تهیه یک پرسشنامه که موضوع فوق را در بین جامعه نمونه مورد سنجش قرار دهد میباشد .

جامعه نمونه و چگونگی روش انتخاب آنها

با توجه به کل جامعه آماری این طرح ، یعنی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان اهواز که حدود 40000 نفر در سال تحصیلی 79-78 می باشند ، براساس جداول انتخاب نمونه تصادفی 505 نفر باید انتخاب می شدند . اما با توجه به مشکلات موجود در اجرای تحقیقات توصیفی و کنترل دقیقی که باید برای توزیع و نظارت دقیق در پاسخگویی به پرسشنامه ها و جمع آوری آنها ، همچنین محدودیتهای امکانات مالی و زمانی ، ضمن مشورت با متخصصین آمار تعداد 200 نفر بعنوان نمونه بصورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند ، به این ترتیب که به ازای هر 4000 نفر یک مدرسه ، جمعاً 10 مدرسه ، با توجه به جمعیت دانش آموزی هر یک از چهار ناحیه آموزش و پرورش اهواز بصورت قرعه کشی انتخاب شدند .

( از نواحی یک و دو ، هر ناحیه سه مدرسه و نواحی سه و چهار، هر ناحیه دو مدرسه ) .

سپس دانش آموزان هر آموزشگاه از طریق دفاتر آمار شماره بندی شده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد 20 نفر انتخاب گردید .

در انتخاب جامعه نمونه دبیران ورزش مرد شاغل در دبیرستانهای نواحی چهارگانه اهواز با عنایت به اینکه تعداد کل آنها بالغ بر 50 نفر میگردد ، در نتیجه کلیه آنها بعنوان نمونه انتخاب شدند .

 روش و وسیله جمع آوری اطلاعات

با توجه به موضوع پژوهش که شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در مدارس میباشد ، بر این اساس محقق ضمن بررسی جوانب مختلف و برگزاری مصاحبه های حضوری با دبیران ورزش و دانش آموزان و تجزیه و تحلیل مسائل مطرح شده در مصاحبه ها ، اساس کار را بر 9 فرضیه بنا نهاده و در ارتباط با هر فرضیه پنج سئوال    ( بعنوان متغیرهای مستقل ) و تاثیری که آنها می توانند بر شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی ( بعنوان متغیرهای وابسته ) بگذارند ، پرسشنامه ای به شرح ذیل طراحی و به مرحله اجرا در آورده است .

در پرسشنامه سئوالاتی بنا بر فرضیه های طرح ، مطرح و در قسمت بالای پرسشنامه مقدمه ای در اهمیت و ضرورت تحقیق بیان و مشخصات پاسخ دهنده بصورت باز قید گردیده ، تا آزمودنی محدود نگردد ، سپس به ترتیب 45 سئوال مطرح گردید . پس از تهیه پرسشنامه آنرا بین دانش آموزانی که از طریق دفاتر آمار آموزشگاه بصورت تصادفی انتخاب شدند و دبیران ورزش مرد شاغل در دبیرستانهای پسرانه بعنوان جامعه نمونه توزیع نمودیم .

در طرح پرسشنامه سعی گردید با استفاده از مطالعات جانبی ، سئوالها بصورتی تهیه و تنظیم شود که برای همه آزمودنیها قابل فهم بوده و خالی از هر گونه ابهام و اشکال باشد ، از طرح سئوالات طویل خودداری نموده ، سئوالها دو پهلو نباشد و از بکار بردن واژه ها و اصطلاحات نامفهوم خودداری گردد و ویژگیهای گروهی که پرسشنامه برای آنها تهیه میگردد ، در نظر گرفته شود .

ضمناً سئوالات بصورت بسته 1 مطرح شده و در عنوان نمودن موضوعاتی همچون :

الف ) ویژگیهای رفتاری ( روش شاگرد محوری ، دمکراتیک ، مستبدانه ، مربی تیم ، راهنمائی تور )

ب ) فضا و امکانات و تجهیزات ورزشی ( فضاهای آموزشی روباز ، سرپوشیده ، کلوپ ورزشی ، طرح تخصصی ، ساخت تجهیزات و امکانات ورزشی )

ج ) روش تدریس تربیت بدنی ( ارائه شیوه تدریس تمرین ، کشف حرکت ، فرمانی ، دو جانبه ، حل مشکل )

چ ) برنامه ریزی آموزشی ( ارائه طرح درس ، طرح تخصصی ، کانونهای ورزشی ، داوری مربیگری ، ارائه مطلب تئوری )

د ) نظارت و ارزشیابی ( ارزشیابی شیوه رفتاری ، فعالیت های آموزشی ، ارزشیابی درس تربیت بدنی ، ارزشیابی سالیانه ، تشویق و تنبیه )

ر ) برگزاری مسابقات ورزشی ( مسابقات درونی کلاس ، بین کلاسی ، بین آموزشگاهها بین نواحی ، قهرمان کشوری )

ز ) بودجه سرانه ( بودجه سالیانه ، خرید لوازم ورزشی ، تجهیز آموزشگاهها ، بودجه استانی )

ژ ) نیازهای شخصیتی و روانی ( مشارکت دانش آموزان ، ایجاد زمینه ارتباط دو جانبه ، نظرات دانش آموزان ، تشویق دبیران )

س ) وضعیت دانش آموزان ( توجه به سن ، استعداد ، خواسته ، علایق ، توانائیها ، سرعت یادگیری ، اصل تفاوتهای فردی ) از طیف لیکرت 1 استفاده شده است .

مراحل تهیه پرسشنامه

در ابتدا با توجه به هدف تحقیق و مطالعه در این زمینه و مصاحبه های حضوری با تعدادی از دبیران ورزش و دانش آموزان ابعاد مختلف پرسشنامه مشخص و بر این اساس در ارتباط با هر یک از فرضیه های تحقیق پنج سئوال طراحی و تنظیم گردید ، سپس پرسشنامه تنظیم شده بین 5 نفر از افراد جامعه نمونه توزیع گردید تا اشکالات آن رفع گردد و در پایان پس از رفع نواقص به توصیه استاد ناظر تایپ و تکثیر گردید .

روش سنجش اعتبار پرسشنامه

برای سنجش پایانی و اعتبار پرسشنامه ، ابتدا بین 10 درصد ( 25 نفر ) افراد جامعه تحقیق پرسشنامه داده شد تا به آنها پاسخ بگویند ، پس از 15 روز مجدد بین همان افراد پرسشنامه توزیع گردید تا پاسخهای آنها مورد مقایسه قرار گیرد ، از آنجا که تفاوتی بین پاسخها در دو نوبت مشاهده نگردید ، لذا پایانی پرسشنامه به اثبات رسید .

 روش آماری تحقیق

پس از جمع آوری اطلاعات خام و جمع بندی پاسخهای افراد جامعه نمونه در پرسشنامه ها ابعاد مختلف هر سئوال در جداولی در سه ستون ، درجات سئوال فراوانی ساده و درصدی مشخص شده و با تقسیم تعداد فراوانی هر یک از درجات با جمع کل ، میزان درصد آن تعیین سپس برای درک مطلوب تر موضوع ، بصورت نمودار میله ای نشان داده شده ، بدین ترتیب که درجات هر یک از عوامل درزیر نمودار نوشته و درصد فراوانی ها هم بصورت رسم ستونهای عمودی گسسته ترسیم گردید . در انتها برای تشخیص معنی دار بودن فرضیه ها با استفاده از آزمون کای ( X2 ) در سطح حداقل ( 05/0 P < ) بررسی گردید . کلیه عملیات آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Excel 5 انجام گردیده است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم بهمن 1388ساعت 17:9  توسط مصطفی مجتبائی m.mojtabae@gmil.com  | 

داغ کن - کلوب دات کام

طرح تحقیق

مقدمه

تربیت بدنی فرایندی است آموزشی تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیتهای جسمانی است . تعریف فوق برداشتی است کلی از تعلیم و تربیت که نشاندهنده فرآیند مستمر یادگیری و تکامل کلی در طول زندگی است . تربیت بدنی شامل کسب و پردازش مهارت های حرکتی ، توسعه و نگهداری آمادگی جسمانی برای تندرستی و سلامت ، کسب دانش علمی درباره فعالیتهای جسمانی و تمرین و توسعه تصور ذهنیت از فعالیتهای جسمانی به عنوان وسیله ای برای بهبود اجرا و عملکرد انسان است .

تربیت بدنی نه تنها به فواید جسمانی حاصل از شرکت در فعالیتهای بدنی توجه دارد بلکه بالا بردن دانش و آگاهی و ایجاد موقعیت های مناسب برای یادگیری و فعالیت مداوم را نیز مورد توجه قرار می دهد . برای عینیت بخشیدن به فواید تربیت بدنی ، مربیان باید در تدوین برنامه های کامل و انتخاب آگاهانه فعالیتها کوشا باشند تا از طریق نهایت استفاده نصیب دانش آموزان گردد .
امروزه برنامه های کامل تربیت بدنی ، در رده های سنی آموزشگاهی قابل برنامه ریزی هستند . برنامه تربیت بدنی با نظارت و هدایت افراد و مربیان ورزش زندگی دانش آموزان را پربار می سازد . توجه اساسی تربیت بدنی و ورزش به فعالیتهای جسمانی توام با قوانین و مقررات است که افراد به وسیله آن با یکدیگر به رقابت می پردازند .
اصطلاح غنی سازی تربیت بدنی و ورزش تمام برنامه ها از برنامه های آموزشگاهی تا برنامه های مدرن در موقعیت ها و رده های سنی مختلف را در بر می گیرد و به عوامل موثر بر کسب و اجرای مهارتهای حرکتی سازمان یافته ، مراحل یادگیری و روش تسهیل یاد گیری و عوامل موثر بر تکامل قابلیتهای حرکتی پایه می پردازند .

 تعریف مسئله

در این پژوهش برای رسیدن به شیوه های مطلوب جهت غنی سازی درس تربیت بدنی پرسشنامه ای در خصوص نحوه اجرای برنامه های درس تربیت بدنی در بین دبیران ورزش و دانش آموزان توزیع گردید .
این پرشش نامه حاوی سئوالاتی در خصوص شیوه ها و مراحل اجرای برنامه های تربیت بدنی در ساعت ورزش ، حضور فیزیکی ، داوری ، انضباط ، مشاهده ، اجرا ، تربیت بدنی ، ارزشها و زیانها موجود ، کیفیت و پیشرفت را مورد بررسی قرار داده موفقیت و هدف آموزش را با تجزیه و تحلیل عوامل همچون سن ، میزان تجربه دانش موزان ، مراحل یادگیری ، محتوای درس ، سطح فعالیت منابع در دسترس مانند وسایل تجهیزات و فضا ، تعداد دانش آموزان ، زمان در دسترس و ویژگی ها و نگرش معلمان تربیت بدنی  مورد کندو کاش قرار داده تا در نهایت به نتیجه گیری معقول و منطقی در خصوص نحوه برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای ورزشی در مدارس برسیم .

 ضرورت و اهمیت تحقیق

برنامه های ورزشی آموزشگاهها بخش عمده تجارت آموزشی هزاران دانش آموز در دبیرستانها است ، با این حال در اغلب موارد این برنامه ها باید اصلاح شوند . بعضی از این برنامه ها ارتباط بسیار ضعیفی با فرایند تعلیم و تربیت دارند . برای اجرای صحیح برنامه ها و اهداف تربیت بدنی در آموزشگاهها با امکانات و بودجه بسیار ناچیز و تعداد زیاد دانش آموزان چه روشهایی مناسب است ؟ و چگونه باید برنامه ریزی نمود ؟ مربیان تربیت بدنی در پست های ورزشی مدارس باید از چه شیوه هایی برای گسترش امر ورزش استفاده نمایند ؟
تغییراتی که در تربیت بدنی امروزی مشهود است نتیجه نظریه های جدید و شگفت انگیز نیست بلکه حاصل رویدادهای سه ایده تربیتی است که روانشناسی نوین تاکید زیادی بر آنها دارد . این سه ایده عبارتند از : کمال شخصیت ویژه دانش آموز ، تاثیر فعالیت و تجربه در روند فراگیری می باشند که این امر هیچگاه حادث نخواهد شد جز آنکه در برنامه ریزی و اجرای درس تربیت بدنی در مدارس تغییرات اساسی به وجود آوریم .
درس تربیت بدنی در زنگ ورزش زمانی با ارزش است که ایده مشخصی از هدف فعالیت را در ازهان به وجود آورد . پس در غنی سازی برنامه های تربیت بدنی در آموزشگاهها باید دید که در ساعات درس ورزش روش تدریسی خاصی ارائه می گردد ؟ در انتخاب روش تدریس و غنی سازی ساعت ورزش به هدف کلی آموزش توجه      می شود ؟ و در انتخاب شیوه تدریس به نظرات دانش آموزان توجه دارند .
در این تحقیق سعی می شود با استفاده از یافته های قبلی بررسی های دقیقی بر روی این موضوع صورت گیرد ، با اجرای صحیح برنامه های غنی سازی درس ورزش در مدارس طوری که دانش آموزان بازخورد اجرای آن را دریافت نمایند ، می توان به اهداف اصلی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در ساعات ورزش با همکاری مربیان و ایجاد یک وضعیت ذهنی صحیح در متعلم ، وجود تسهیلات مناسب و ایجاد زمینه فکری مطلوب در دانش آموزان برای درک و شناخت موقعیت می توان خلاء های موجود در این زمینه را برطرف نمود .
امید است بدین وسیله راهکارهای مفید و موثری جهت هر چه پربار تر نمودن درس تربیت بدنی در ساعات ورزش در اختیار مسئولین و برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد .

فرضیه های تحقیق

1-   ویژگیهای رفتاری دبیران ورزش در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

2-   فضا و امکانات و تجهیزات ورزشی در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

3-   روش تدریس تربیت بدنی و ورزش در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

4-   برنامه ریزی آموزشی در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

5-   نحوه نظارت و ارزشیابی از ساعات ورزش مدارس در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

6-    برگزاری مسابقات ورزشی در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

7-   توجه به بودجه و سرانه ورزشی مدارس در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

8-  تامین نیازهای شخصیتی و روانی دبیران ورزش و دانش آموزان در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

9-   توجه به وضعیت دانش آموزان در شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی تاثیر معنی داری دارد .

متغیرهای تحقیق

در این تحقیق پرسشنامه ویژه ای که حاوی سئوالاتی در خصوص بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در مدارس می باشد و در بین جامعه آماری نمونه دبیران ورزش مرد و دانش آموزان پسر توزیع می گردد ، به عنوان متغیرهای مستقل و     شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی به عنوان متغیرهای وابسته معرفی می شود .

محیط پژوهش

کلیه دبیرستانهای پسرانه شهرستانهای اهواز که به جامعه آماری نمونه تحقیق در بین آنها انتخاب گردیده ، به عنوان محیط پژوهش معرفی می گردند .

الف : محدودیتهای قابل کنترل

1-  پرسشنامه ویژه دبیران ورزش و دانش آموزان مشتمل بر سئوالاتی در خصوص نحوه ارائه و اجرا و برنامه ریزی مطلوب درس تربیت بدنی در دبیرستانهای پسرانه اهواز است .

2-   این تحقیق تنها بر روی دبیران ورزش مرد و دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهرستان اهواز انجام گردید .

 ب : محدودیتهای غیر قابل کنترل

1-   انتخاب جامعه آماری نمونه دانش آموزان و توجیح و تشریح اهداف تحقیق .

2-  برخورد نمودن به زمان امتحانات پایان ترم دانش آموزان که این امر باعث گردید که کار توزیع پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات با مشکل مواجه گردید .

3-  تفاوت در سطح نگرش دانش آموزان به موضوع تحقیق باعث می گردد که برخی از آنها با مسئله به سادگی برخورد ننمایند .

4-  به خاطر اینکه پیش بینی می گردید که تعدادی از پرسشنامه ها باز گردانده نشوند و یا اینکه به آنها پاسخ داده نشود ، تعداد بیشتری نمونه انتخاب گردید تا در نهایت امر نتیجه گیری با مشکل مواجه نشویم .

5-   نوع پاسخ دانش آموزان به سئوالات پرسشنامه از محدودیت دیگر تحقیق بود .

6-  پراکندگی جغرافیایی آموزشگاههای محل خدمت دبیران ورزش جهت توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها و بیان اهداف تحقیق از دیگر محدودیت ها بود .

7-  نوع پاسخ و نحوه برخورد با محتوای سئوالات پرسشنامه ها توسط دبیران ورزش از دیگر محدودیت های این تحقیق بود .

جامعه آماری تحقیق

تمامی دانش آموزان پسر در دبیرستانهای اهواز در سطح نواحی چهارگانه آموزش و پرورش که بالغ بر 40000 نفر در سال تحصیلی 78-79 می باشند و کلیه دبیران ورزش مرد شاغل در نواحی چهارگانه جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند .

نمونه تحقیق

1-  بمنظور اینکه نتایج حاصل از این تحقیق دارای اعتبار بالایی باشد و عنایت به این موضوع که تعداد کل دبیران ورزش مرد شاغل در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش اهواز بالغ بر 50 نفر می باشد ، کلیه آنها به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردیدند .

2-  برای انتخاب جامعه نمونه دانش آموزی ، ابتدا کل دانش آموزان چهار ناحیه را در ازای تقریباً هر 4000 نفر یک مدرسه جمعاً 10 مدرسه و از هر مدرسه 20 نفر از طریق دفاتر آمار آموزشگاهها بصورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند .

روش تحقیق و روش آماری

این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد ، به شکل میدانی انجام شده و برای برنامه ریزی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در مدارس و رسیدن به نتایج مشترک برای ارائه یک طرح درس واحد که مشخصات یک برنامه پربار جهت غنی سازی درس تربیت بدنی را داشته باشد ، اطلاعات مورد نیاز خود را با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به شرح زیر به بررسی و تجزیه و تحلیل آن می پردازد .

1-  پاسخ های مختلف افراد جامعه تحقیق پس از جمع بندی در جداولی به صورت فراوانی های ساده و درصدی مشخص شده اند .

2-   برای استنباط و استنتاج بهتر از داده های بدست آمده از نمودارهای میله ای استفاده شده است .

3-   جهت بررسی روابط بین متغیرها و تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون مجذور کای   ( x2 ) استفاده شده اند .

   ابزار جمع آوری اطلاعات

1-   دفتر آمار آموزشگاهها که برای انتخاب تصادفی حجم نمونه دانش آموزی مورد استفاده قرار می گیرد .

2-   لیست آماری معلمان ورزش استان جهت انتخاب حجم نمونه دبیران ورزش مورد استفاده قرار می گیرد .

3-  پرسشنامه ویژه دبیران ورزش و دانش آموزان حاوی 45 سئوال برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق است .

 تعریف اصطلاحات و واژه ها

1-  تربیت بدنی : فرایندی است آموزشی تربیتی که هدف آن بهبود بخشیدن به اجرا و رشد انسان از طریق فعالیت های جسمانی است .

2-  ورزش : یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید و یا استفاده از مهارتهای جسمانی پیچیده است .

3-  برنامه ریزی آموزشی : یکی از جنبه های مدیریت است و آن پویشی است در راستای تعیین نوع برنامه تربیت بدنی و فعالیتهای مربوط به آن .

4-  طرح درس : اصول برنامه ریزی ، تنظیم محتوای درس ، سازماندهی و آماده سازی دانش آموزان برای یادگیری ، حل معقول ناسازگاریهای رفتاری در کلاس ، ایجاد اندیشه منطقی و اخلاق مطلوب در دانش آموزان ، گروه بندی آنها بر اساس توانایی و توجیه و تشریح برنامه .

5-   یادگیری : تغییر حالت درونی یادگیرنده و نتیجه آموزش ، تجارب ، مطالعه و یا تمرین .

6-    شاگرد محوری : شیوه تدریس غیر مستقیم که در آن شاگرد تصمیم گیرنده اصلی است .

7-  غنی سازی : تدارک ابزار اساسی برای خودآموزی و ایجاد زمینه های مناسب جهت کسب مهارت ، دانش و ابداع استانداردهایی جهت نظارت .

8-  روش تدریس : ترکیبی از برنامه ریزی و سازماندهی تجارب آموزش و نیز موفقیت معلم در انتقال محتوای درس مورد نظر .

9-  شیوه تدریس فرمانی : نوع فعالیتها ، نحوه و زمان اجرا از طرف معلم تعیین شده و در واقع معلم تصمیم گیرنده مطلق در اداره و سازماندهی کلاس است .

10-    شیوه تدریس تمرین : شرح و نشان دادن حرکت یا فعالیت با استفاده از وسایل سمعی و بصری و یا به وسیله معلم و پاسخ و پرسش و رفع اصلاح حرکات و توجیه دانش آموزان .

11-    شیوه تدریس دو جانبه یا ارتباطی : ارتباط دانش آموز در زمینه های تمرین ، ارزیابی بازخوردهای اصلاحی با تصمیم گیری و نظارت معلم .

12-    شیوه تدریس تکلیف : تعیین نوع فعالیت و محتوای آن توسط معلم و دادن فرصت به دانش آموزان در ارتباط با تصمیم گیری در زمینه انجام آن .

13-    شیوه تدریس کشف هدایت شده : برنامه ریزی نوع و روشهای انجام حرکت توسط معلم و تمرکز روی بهترین روشهای حرکتی منجر به کسب مهارتها توسط دانش آموزان ( از یک راه ) .

14-    شیوه تدریس حل مشکل : برنامه ریزی نوع و روشهای انجام یک حرکت توسط معلم و تمرکز روی بهترین روشهای حرکتی منجر به کسب مهارتها توسط دانش آموزان ( از راه های مختلف ) .

15-    شیوه تدریس کشف حرکت : نحوه انجام هر حرکت با نظر و تمایل و خواسته دانش آموز با کمترین نظارت برگزار می گردد .

16-           ویژگی های رفتاری : مجموعه عملکرد فراگیر بعد از ارائه موضوع یا نظریه .

17-    نظارت و ارزشیابی : سنجش تدریجی از عملکرد افراد است که ضمن رفع نواقص در تقویت نکات مثبت موثر افتد .

18-    تامین نیازهای شخصی روانی : ایجاد زمینه های ارتباط آموزش و مشارکتی ، تشویق و تنبیه و تجزیه و تحلیل شیوه های رفتاری .

19-    وضعیت : تجزیه و تحلیل شیوه های رفتاری و آموزشی ، توجه به سن ، استعداد خواسته ها و علائق ، سرعت یادگیری ، توانایی های جسمانی و اصل تفاوت های فردی است .

20-          بودجه : عبارت است از پیش بینی برنامه های مالی آینده بر اساس سطح فعالیت معین .

21-          سرانه : عبارت است از درآمد تقسیم بر تعداد نفرات .

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم بهمن 1388ساعت 17:8  توسط مصطفی مجتبائی m.mojtabae@gmil.com  | 

داغ کن - کلوب دات کام